Paragrafen

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

De afgelopen periode kenmerkte zich vooral door het implementeren van bezuinigingen om onze begroting sluitend te krijgen en de algemene reserve weer op het gewenste niveau te krijgen. Voor de meerjarenbegroting 2023-2026 is dit gelukt. Het programma Zutphen financieel gezond is daarmee afgerond.
Wel hebben we blijvende aandacht voor het duurzaam financieel gezond blijven, ook in onze manier van werken. De financiering vanuit de Rijksoverheid kent daarvoor nog teveel onzekerheden. Zo is er nog geen definitief besluit genomen over de herverdeling van het gemeentefonds en er blijft druk staan op uitgaven voor met name de jeugdzorg. Tevens is het op veel terreinen onrustig wat doorwerkt in sterke prijsstijgingen op bijvoorbeeld grondstoffen en energie.
Wel zien we nu dat we de zeker de komende 3 jaar een (zeer) positief begrotingssaldo zullen hebben. We kunnen daarmee de volgende stap in de ontwikkeling van de organisatie maken. Voor enerzijds meer sturing op resultaten, werkprocessen en rollen, taken en verantwoordelijkheden. En anderzijds meer ruimte voor zelfbewustzijn, inzet van talent en groei en bloei van onze organisatie.
We vinden het belangrijk dat onze leidende principes helder zijn. De leidende principes zijn vuistregels die sturen in besluitvorming en richting geven aan het handelen.

De directie heeft in 2022 drie belangrijke speerpunten benoemd:

  1. Zutphen financieel in Balans en blijven versterken van de interne beheersing
  2. Doorontwikkeling organisatie
  3. Huisvesting organisatie

In deze paragraaf geven wij aan welke doelstellingen we vanuit Bedrijfsvoering bij deze speerpunten hebben en wat onze inzet 2023 hierbij zal zijn. De beschikbare tijd en middelen zijn bepalend voor de omvang van de acties die wij uit gaan voeren en het tempo waarin.

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2022 11:10:39 met de export van 11/10/2022 11:03:35