Financiële begroting

Geprognosticeerde balans

Geprognosticeerde balans

Prognose meerjarenbalans (bedragen x € 1.000)

Realisatie

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa

155.362

192.504

195.320

190.837

183.953

175.468

Totaal vaste activa

180.685

211.803

213.947

209.232

202.311

193.789

Vlottende activa

Uitzettingen

23.995

15.778

15.778

15.778

20.097

29.452

Overlopende activa

5.397

5.397

5.397

5.397

5.397

5.397

Passiva

Vaste passiva

Resultaat boekjaar

10.671

0

0

0

0

0

Vaste schuld

111.545

111.858

111.545

111.545

111.545

111.545

Vlottende schuld

4.551

21.301

22.688

12.496

4.172

4.172

Totaal vlottende passiva

30.903

47.653

49.040

38.848

30.524

30.524

Totaal passiva

214.632

232.207

230.627

225.178

225.646

228.185

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2022 11:10:39 met de export van 11/10/2022 11:03:35