Financiële begroting

Overzicht beleidsindicatoren

Overzicht beleidsindicatoren

Taakveld

Indicator

eenheid

periode

Zutphen

Provincie

Nederland

Bron

Beschrijving

Programma 1. Politiek dichtbij

0. Bestuur en ondersteuning

Bezetting

Fte per 1000 inwoners

2022

8,95

Eigen gegevens

Het aantal Fte per 1.000 inwoners.

0. Bestuur en ondersteuning

Externe inhuur

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

2023

0,2%

Eigen begroting

Percentage externe inhuur van de totale loonsom inclusief inhuur.

Taakveld

Indicator

eenheid

periode

Zutphen

Provincie

Nederland

Bron

Beschrijving

Programma 2. Volksgezondheid en milieu

7. Volksgezondheid en milieu

Omvang huishoudelijk restafval

kg per inwoner

2020

129

106

170

CBS - Statistiek Huishoudelijk afval

Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.

Taakveld

Indicator

eenheid

periode

Zutphen

Provincie

Nederland

Bron

Beschrijving

Programma 3. Werken en leren

3. Economie

Vestigingen

per 1.000 inw 15-64jr

2021

156

154

165,1

LISA

Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.

4. Onderwijs

Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) %

%

2021

2,3

1,7

1,9

DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs

Het percentage van het totaal aantal leerlingen van het VO en MBO (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.
De periodeaanduiding "2021" staat voor schooljaar "2020/2021".

4. Onderwijs

Relatief verzuim

per 1.000 leerlingen

2021

31

17

19

Ingrado

Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel op een school staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend.
De periodeaanduiding '2021' staat voor schooljaar '2020/2021'.

Taakveld

Indicator

eenheid

periode

Zutphen

Provincie

Nederland

Bron

Beschrijving

Programma 4. Zorgen en samenleven

1. Veiligheid

Winkeldiefstal per 1.000 inwoners

aantal per 1.000 inwoners

2021

5,3

1,6

1,8

CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. Op het moment van het samenstellen waren er nog geen cijfers bekend.

1. Veiligheid

Diefstal uit woning per 1.000 inwoners

aantal per 1.000 inwoners

2021

1,1

1,3

1,3

CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners. Op het moment van het samenstellen waren er nog geen cijfers bekend.

1. Veiligheid

Verwijzingen Halt

per 1.000 inw.

2021

6

7

7

Bureau Halt

Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.

6. Sociaal domein

Banen

per 1.000 inw 15-64jr

2021

701,1

792,6

805,5

LISA

Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten.

6. Sociaal domein

Bijstandsuitkeringen

per 10.000 inw 18jr eo

2021

497,8

349,7

431,2

CBS - Participatie Wet

Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen.

6. Sociaal domein

Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement

per 10.000 inw

2021

800

697

X

CBS - Monitor Sociaal Domein WMO

Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeen

6. Sociaal domein

% werkloze jongeren

%

2020

3

2

2

CBS

Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie.

6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdbescherming

%

2021

1,6

1,4

1,2

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

Jongeren met jeugdbescherming betreft jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen. Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan onder toezicht gesteld of onder voogdij geplaatst.
In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar.

6. Sociaal domein

Jongeren met delict voor rechter

% 12 t/m 21 jarigen

2020

1

1

1

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

Het percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.

Taakveld

Indicator

eenheid

periode

Zutphen

Provincie

Nederland

Bron

Beschrijving

Algemene dekkingsmiddelen

8. Vhrowv

Woonlasten éénpersoonshuishouden

euro

2021

752

740

733

COELO, Groningen

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.

8. Vhrowv

WOZ-waarde woningen

1.000 euro

2021

231

281

290

CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken

De gemiddelde WOZ waarde van woningen.

8. Vhrowv

Demografische druk

%

2022

78,4

74

70,3

CBS - Bevolkingsstatistiek

De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2022 11:10:39 met de export van 11/10/2022 11:03:35