Paragrafen

Openbaarheidsparagraaf

Openbaarheidsparagraaf

De Wet open overheid is op 1 mei 2022 in werking getreden. Het doel van de wet is een transparante overheid die actief informatie openbaar maakt. De Wet open overheid bevat een algemene zorgplicht om documenten in goede, geordende en toegankelijke staat te houden. In de wet staan ook voorschriften om digitale documenten duurzaam toegankelijk te maken.
Voor gemeenten betekent de wet dat er jaarlijks in de begroting aandacht besteed wordt aan de beleidsvoornemens over de uitvoering van de Wet open overheid.
In de Jaarrekening wordt verslag gedaan over deze beleidsvoornemens in relatie tot deze wet. In dat verslag dient aangetoond te worden hoeveel documenten er wel en niet actief openbaar zijn gemaakt (kwantitatieve informatie). Daarnaast dient er een overzicht te zijn van het type documenten en de onderwerpen die daarin aan bod zijn gekomen (kwalitatieve informatie).
Het college van B&W draagt zorg voor de controle op de naleving van deze wet.
Onderdeel van de Wet open overheid is het actief openbaar maken van 11 informatiecategorieën. Dit wordt gefaseerd in meerdere jaren ingevoerd. Op 8 juli 2022 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met een brief de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de invoering van de Wet open overheid. In de brief wordt bevestigd dat de verplichting om informatiecategorieën actief openbaar te maken gefaseerd wordt ingevoerd. Deze fasering is gebaseerd op informatiecategorie en niet op bestuurslaag. Daarbij wordt het eerst mogelijk gemaakt om een informatiecategorie aan te leveren via het Platform Open  Overheidsinformatie (PLOOI). Verwacht wordt dat dit platform begin 2023 opengesteld wordt voor aansluiting en aanlevering van een of meer informatiecategorieën. Op basis van de aanleverervaringen wordt in overleg met de betrokken overheidsorganisaties vervolgens een verplichte invoeringsdatum afgesproken.
Gestart wordt met een beperkt aantal categorieën. De ervaringen die daarbij worden opgedaan worden meegenomen naar de volgende openbaar te maken categorieën. Gestart wordt met de volgende informatiecategorieën:

  • bereikbaarheidsgegevens van het bestuursorgaan en de wijze waarop een verzoek om informatie kan worden ingediend (artikel 3.3, eerste lid, onderdeel e, van de Woo);
  • vergaderstukken van de gemeenteraad (artikel 3.3, tweede lid, onderdeel c, van de Woo);
  • convenanten (artikel 3.3, tweede lid, onderdeel f, van de Woo);
  • Woo-verzoeken, inclusief de schriftelijke beslissingen op die verzoeken en de daarbij verstrekte informatie (artikel 3.3, tweede lid, onderdeel i, van de Woo).

De praktische vertaalslag van deze vier categorieën krijgt de komende periode meer vorm. Zodra de definiëring is bepaald en het meer vorm heeft gekregen, worden wij hierover geïnformeerd. Deze informatie is dan leidend voor de verdere invoering van het actief openbaar maken van de categorieën.

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2022 11:10:39 met de export van 11/10/2022 11:03:35