Paragrafen

Lokale heffingen

Lokale heffingen

Het wettelijke kader voor de lokale belastingen wordt door de Rijksoverheid vastgesteld. De gemeenteraad bepaalt het plaatselijke belastingbeleid en de tarieven, binnen de wettelijke kaders. Naast belastingen hanteren wij heffingen voor individuele dienstverlening aan de inwoners.

De heffingen en belastingen in 2023 zijn:

  • Onroerende zaak belastingen (OZB)
  • Afvalstoffenheffing
  • Rioolheffing
  • Hondenbelasting
  • Precariobelasting
  • Toeristenbelasting
  • Parkeerbelasting
  • forensenbelasting
  • Diverse leges en rechten

Over de hoogte van de tarieven krijgt u dit najaar een voorstel. We gaan daarbij uit van een verhoging van de belastingen van 2,5% vanwege inflatie. Uitzonderingen hierop zijn de OZB en de Toeristenbelasting. De OZB zal naast de genoemde 2,5% ,vanwege inflatie, met € 35.000 extra worden verhoogd vanwege een bezuinigingsmaatregel uit 2021. Voor de Toeristenbelasting is bij raadsbesluit van 31 mei 2021 (zaaknummer 186226) besloten om deze tarieven tot en met het jaar 2023 te bevriezen op het niveau van de tarieven uit 2021.  Verder mogen de opbrengsten van de heffingen voor dienstverlening aan de burger maximaal kostendekkend zijn.  

Kwijtschelding

Wij voeren een ruimhartig kwijtscheldingsbeleid voor mensen met een inkomen op het niveau van een bijstandsuitkering. Het is mogelijk om gedeeltelijk kwijtschelding te krijgen voor de afvalstoffenheffing en hondenbelasting.
Belastingcentrum Tribuut zorgt voor de heffing en invordering van de gemeentelijke heffingen en de uitvoering van de wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ).

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2022 11:10:39 met de export van 11/10/2022 11:03:35