Financiële begroting

Subsidies

Subsidies

De gemeente Zutphen verstrekt veel subsidies die vallen onder de programma's in de gemeentebegroting. In deze bijlage willen we bijdragen aan de gewenste transparantie over de gemeentelijke subsidieregelingen en te verstrekken subsidies in 2023.

Subsidieregeling/doel

Subsidiedoel/organisatie

Raming 2023

(bedragen *€1)

Programma 1

Wijkgericht werken

Dorpsraad Warnsveld

€ 15.200

Programma 2

(bedragen *€1)

Subsidieregeling/doel

Subsidiedoel/organisatie

Raming 2023

Ondersteuning van activiteiten die bijdragen aan educatie en voorlichting op het gebied van bescherming van Flora en Fauna met als doel een duurzame samenleving.

Incidente subsidies en St. de Kaardebol

€ 36.000

Bestrijden duivenoverlast

Stichting Stadsduiven Zutphen

€ 5.700

Activiteiten die dragen bij aan een goede culturele infrastructuur, waarmee een breed publiek wordt bereikt.

Incidentele subsidies, Graafschap Bibliotheken, St. T&C de Hanzehof, St. Muzehof, St. Lokale Omroep Berkelstroom

€ 3.075.000

Programma 3

(bedragen *€1)

Subsidieregeling/doel

Subsidiedoel/organisatie

Raming 2023

Zoveel mogelijk jonge kinderen met een (dreigende) taalachterstand deel te laten nemen aan educatieve programma's die ten doel hebben deze achterstand in te halen.

Dikkertje Dap Kinderopvang, Graafschap Bibliotheken, Kindercentrum Aventurijn, Kindernet B.V., Samenwerkingsverband IJssel Berkel, Small Steps BV, St. Koalah, St. Perspectief, St. Yunio, OBS de Waaier

€ 1.279.400

Peuteropvang

Dikkertje Dap Kinderopvang, Het Kleurrijk, Kindercentrum Aventurijn, Kinderverblijf Hip, Kindernet B.V., Small Steps BV, St. De Morgenster, St. Koalah

€ 368.800

Stimuleren en versterken op diverse fronten van economische zaken en toerisme.

Incidentele subsidies diverse instellingen, St. Zutphen Promotie

€ 382.800

Programma 4

(bedragen *€1)

Subsidieregeling/doel

Subsidiedoel/organisatie

Raming 2023

In stand houden van sportaccommodaties.

Optisport Warnsveld BV, St. Sportaccommodaties Ztp

€ 616.700

Sportstimulering, sport, bewegen en meedoen.

Beweegwijs BV, Dans en theaterschool Mars Bentum, De Onderwijsspecialisten, GGD NO Gelderland, Praktijkonderwijs Ztp, St. Klimmendaal, St. Muzehof, St. Sportaccommodaties, ZRZV isala, ZVV AZC

€ 240.000

Voorkomen en verminderen van armoede en schulden.

St. Voedselbank, St Jeugdfonds Gelderland, St. Leergeld Ztp, St. Samenwerkende kerken, St. Verbindingskracht, St. WGDGO

€ 181.200

Antidiscriminatie

St. Stimenz

€ 24.700

Onafhankelijke cliëntenondersteuning en ondersteuningsprojecten voor inwoners.

St. MEE Oost Gelderland, St. Perspectief

€ 525.698

Voorkomen en verminderen van eenzaamheid.

Incidentele subsidies diverse instellingen.

€ 55.400

Uitvoering geven aan de zorgplicht van de gemeente benoemd in artikel 4.1.1, eerste lid van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

GGD N&O Gelderland, St. Veilig Thuis Noord-Oost Gelderland

€ 305.300

Versterken van opvoed- en opgroei ondersteuning.

Incidentele subsidies, St. Impulz, St. Perspectief Zutphen, St. Yunio

€ 348.400

Het zorgdragen voor veiligheid en naleving van regels door het bevorderen van maatschappelijk gewenst gedrag.

Stichting Perspectief

€ 40.700

Totaal

€ 13.814.348

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2022 11:10:39 met de export van 11/10/2022 11:03:35